สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒  หมู่  ๗  บ้านหนองแสล๊บ   ถนนเด่นห้า –  ดงมะดะ (กิโลเมตรที่ ๖ ) ตำบลป่าอ้อดอนชัย    อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  ๕๗๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๕๓-170104 และ หมายเลขโทรสาร ๐๕๓-170252

พื้นที่ดำเนินการ ๘๐ ไร่  ๒ งาน  ๑๔ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ทิศใต้              ติดต่อกับ         ทางสาธารณะ(ทางเข้าดอยฮาง)

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ถนนสายเด่นห้า  –  ดงมะดะ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย