สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 112  หมู่  7  บ้านหนองแสล๊บ   ถนนเด่นห้า –  ดงมะดะ (กิโลเมตรที่ 6 ) ตำบลป่าอ้อดอนชัย    อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  57000  หมายเลขโทรศัพท์  053-170104 และ หมายเลขโทรสาร 053-170252

พื้นที่ดำเนินการ 69 ไร่  3 งาน  10 ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ทิศใต้              ติดต่อกับ         ทางสาธารณะ(ทางเข้าดอยฮาง)

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ถนนสายเด่นห้า  –  ดงมะดะ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

แผนที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงรายแผนที่-011