วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศทางวิชาการและให้บริการเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรดรมีความยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง