วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / ค่านิยม / พันธกิจ / ภารกิจหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศทางวิชาการและให้บริการเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรดรมีความยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

ค่านิยม

มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
  • ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน และจำหน่ายแก่เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

 ภารกิจหน่วยงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี และองค์ความรู้
  2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสม
  3. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมการผลิต การขยายกระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ
  4. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
  5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น