Authoraopdh11

ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร [...]

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ การเกษตรบนพื้นที่สูง “อะโวคาโดไม้ผลทางเลือกสู่ทางรอดบนพื้นที่สูง”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) replicas rolex ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ [...]

ร่วมให้ความรู้เกษตรกรบ้านร่องห้า เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ) [...]

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนในการเพาะเห็ดป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และสร้างรายได้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียง ราย) มอบหมายให้ นางสาวผ่องพรรณ [...]

ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้ นางวิเชียร เหล็กทอง [...]

เพาะปลูกขมิ้นชันตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯลงพื้นที่แปลงสมุนไพร เพื่อทำการเพาะปลูกขมิ้นชัน [...]

สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [...]

ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปลูกไม้ดอก

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้ นางสาวสุภานันท์ ประดิษฐ์ [...]

เพาะพันธุ์มะละกอเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล Replica Watches (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ [...]

เพาะพันธุ์พริกขี้หนูเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 สิงหาาคม 2564 นายประจญ กสิปิยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย)  omega replica watches [...]