ประชาสัมพันธ์การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA)ในปี 2562

ด้วยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นเจ้าภาพการตัดประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย
1. การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสัมชชาสภาอาเซียนว่าด้วยเรื่องยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 (AIPACODD) ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและ AIPA ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
3. การประชุมใหญ่สัมชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร